കൊച്ചി

എറണാകുളം നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം ആണ് കൊച്ചി എന്നും കൊച്ചിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് . ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വാഭാവിക തുറമുഖം ആണ് കൊച്ചി.

പണ്ട് മുതൽക്കു തന്നെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ആണ് കൊച്ചി. എറണാകുളം നഗരത്തിൽ നിന്നും 1 KM ജലമാർഗം സഞ്ചാരികൾക്കു ഒരു അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. സാന്റാക്രൂസ് ബസിലിക്ക, തുടങ്ങിയ പല വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണങ്ങളും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട്. സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി (വാസ്കോ ഡ ഗാമയെ ആദ്യം അടക്കം ചെയ്ത പള്ളി ), ഡച്ച് സെമിത്തേരി, ചീനവലകൾ, തുടങ്ങിയ പല ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട്. മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം അടുത്താണ്‌. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചി.

Location : 9.9654468 , 76.2449495 View